Advocatenkantoor Nass

26 maart 2019

Verplicht onbetaald werken in het weekend?

Betrokkene had een re-integratietraject gevolgd bij een stichting. Daarna werd hij geschikt geacht voor bemiddeling naar werk bij een werkgever. Hij ondertekende een proefplaatsingsovereenkomst. voor de duur van twee maanden met behoud van uitkering voor minimaal 24 uur en maximaal 32 uur per week werkzaam zal zijn als schoonmaker in de horeca. Bij gebleken geschiktheid zou appellant aansluitend in aanmerking voor een arbeidscontract voor minimaal zes maanden, dus wel met loon, maar ook weer tijdelijk. Omdat hij niet in weekenden wilde werken heeft het college de uitkering voor een maand met 100% verlaagd.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de proefplaatsing van appellant met behoud van bijstand moet worden aangemerkt als een voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in Het vierde lid aanhef en onder h van artikel 18 van de Participatiewet.

Dat zou dus ook moeten betekenen dat hij verplicht was de proefplaatsingsovereenkomst te ondertekenen. 4.5 In de proefplaatsingsovereenkomst was bepaald dat de duur en het tijdstip van de werkzaamheden bij aanvang worden vastgesteld. Deze overeenkomst bevatte geen afspraken over werken in het weekend. Dat de werkgever appellant voorafgaand aan de proefplaatsing heeft meegedeeld dat het werk werd verricht verdeeld over zeven dagen in de week en dat appellant hieruit kon afleiden dat ook in het weekend werd gewerkt, heeft het college niet aannemelijk gemaakt. Daarom kon niet gezegd worden dat hij zijn verplichtingen niet was nagekomen en was er voor de gemeente geen grond voor het opleggen van een sanctie. Het lijkt er op dat dit anders geweest zou zijn als de werkgever of de gemeente hadden kunnen aantonen dat de werkgever of de gemeente vooraf had medegedeeld dat betrokkene ook in de weekenden had moeten werken of als deze verplichting ook in de proefplaatsingsovereenkomst was opgenomen. Omdat de proefplaatsingsovereenkomst is aangemerkt als een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, was betrokkene ook in dat geval verplicht geweest deze te ondertekenen. De gemeente kan iemand die een bijstandsuitkering ontvangt of heeft aangevraagd dus wel degelijk verplichten ook in het weekend te werken bij wijze van voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:617

Permanente link

26 februari 2019

Kostendelersnorm toegepast: € 250,-- per maand geen commerciële huurprijs

Partijen waren het er over eens dat de in de huurovereenkomst van 13 oktober 2015 door eiser en [X] overeengekomen huurprijs van € 250,- geen commerciële huurprijs is. Daarom mocht de gemeente de kostendelersnorm toepassen: huurder en verhuurder werden geacht de kosten te kunnen delen. Dit kon niet meer worden veranderd door een latere huurverhoging met terugwerkende kracht. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:4159

Permanente link

22 februari 2019

Geen bijstand met terugwerkende kracht

Levensbedreigende ziekte (longkanker) niet aangemerkt als reden waarop betrokkene niet eerder een aanvraag om bijstand had kunnen indienen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3773

Permanente link

21 februari 2019

Geen eigen woonadres? Bijstand terugbetalen

Het hebben ven een eigen woonadres kan geen voorwaarde zijn om een bijstandsuitkering te kunnen ontvangen. Gebruik maken van daklozenopvang (nachtopvang) zal vaak de enige manier zijn waarop iemand die geen eigen woonadres heeft, voldoende kan aantonen waar hij of zij verblijft. Hier moest iemand zonder eigen woonadres naast een zevendagenformulier ook een formulier "Opgave verblijfslocatie(s) dak- en thuisloze" (of dat hetzelfde is als een zevendagenformulier) invullen, waarop betrokkene moest vermelden te vermelden waar zij verbleef verblijft of zou gaan verblijven. Twee keer werd door controlerende ambtenaren op de adressen aangebeld waarbij niet werd open gedaan. Dat was voldoende om de bijstand in te trekken en en terug te vorderen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3860

Permanente link

15 februari 2019

Bijstand en inschrijven KvK

Niet melden van een inschrijving van de Kamer van Koophandel kan leiden tot het intrekken en terugvorderen van bijstand, ook als er geen cent mee is verdiend. Of dit anders is als je het wel meldt, is minder duidelijk. Het is verstandig hier niet toe over te gaan zonder eerst van de sociale dienst duidelijkheid, bij voorkeur schriftelijk, te hebben gekregen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3847

Permanente link

13 februari 2019

Kamerbewoning: bijstand verlaagd met 20%

Betrokkene kon niet aantonen dat hij op basis van een mondelinge huurovereenkomst een kamer huurde van € 350,- per maand én de huur achteraf contant had betaald. De gemeente mocht er van uitgaan dat hij gratis woonde en de bijstand verlagen met 20%.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:4170

Permanente link

30 januari 2019

Afbraak gefinancierde rechtsbijstand

In de Tweede Kamer vond op 30 januari 2019 het debat over de afbraak van de gefinancierde rechtsbijstand aan plaats.

Minister Sander Dekker zei dat hij de kamer niet vraagt in te stemmen met een kant en klaar nieuw stelsel. Hij heeft het over aansluiting tussen sociaal en juridisch domein. Michiel van Nispen van de SP zegt dat de minister een beetje op zijn schreden terug lijkt te keren. Dekker maakt een onderscheid tussen zaken waarvoor een specialist nodig is die wat duurder is en die waar je een generalist voor kunt inzetten. Dekker heeft het over lichtere rechtshulp waarmee je hetzelfde doel kunt bereiken.

Adje Kuijken van de PvdA vergelijkt het plan van Dekker met het kopen van een huis. Eerst moet je weten hoe je alles financieel regelt. De minister doet het andersom. Hij wil eerst een stelselherziening en dan later wel eens kijken wat de gevolgen zijn voor de mensen.

Dekker heeft het over inkoop van rechtshulppakketten.

Je kan het hier bekijken: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/gesubsidieerde-rechtsbijstand-voortzetting-beantwoording-eerste-termijn-tweede-termijn

De vergadering van 23 januari 2019 staat hier: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/gesubsidieerde-rechtsbijstand-2

bijgwerkt 8 februari 2019

Permanente link

30 januari 2019

Niet verschenen op afspraken: een maand geen bijstand

AttentionZ is een bedrijf dat zich bezig houdt met trajecten waar mensen met een bijstandsuitkering bij wijze van voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan moeten deelnemen. Betrokkene was meerdere malen zonder bericht niet op afspraken verschenen. Hij stelde dat hij zich wegens oogklachten had ziek gemeld, maar dat kon niet worden aangetoond. Dat hij geen geld had voor telefoon en internet, was niet onderbouwd. Het probleem dat hij geen geld had voor reiskosten om naar AttentionZ te komen heeft hij niet voorgelegd aan AttentionZ. De gemeente mocht de uitkering voor de duur van een maand met 100% verlagen, oftewel hem voor een maand van bijstand uitsluiten.

Een dergelijk probleem kan bovendien aanleiding geven tot een onderzoek naar bankafschriften, dat ook weer gevolgen kan hebben http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:26

In een eerdere uitspraak oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de betrokkene zelf een oplissing had moeten vinden voor het vervoersprobleem dat voortvloeide uit het bezoek aan een werkervaringsplaats. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3651

Permanente link

9 januari 2019

Geld lenen en bijstand

Geld lenen als je in de bijstand zit heeft geen zin: de gemeente mag de geleende gelden op de uitkering in mindering brengen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:4280 Zie ook https://nass.website/index2.php?content=1515102383975

Permanente link

31 december 2018

Mutatieoverzicht in plaats van bankafschriften

De gemeente mocht van de Centrale Raad van Beroep een aanvraag om bijstand buiten behandeling stellen – wat betekent dat de aanvrager geen bijstand ontvangt – omdat de aanvrager tot twee maal toe een mutatieoverzicht, waarschijnlijk een via de website van de bank gemaakte uitdraai, had ingeleverd in plaats van bankafschriften.

Hoewel het gaat om een aanvraag uit 2016, ruim 2˝ jaar geleden, was dit waarschijnlijk niet nodig geweest omdat je bij de meeste banken, waarschijnlijk alle banken, bankafschriften kan downloaden.

Overigens geeft de CRvB aan dat niet in geschil was dat de bankafschriften noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag en dat betrokkene door het overleggen van de mutatieoverzichten niet de gevraagde gegevens had overgelegd. Kennelijk was dit niet weersproken en hoefde de CRvB dit daarom niet te beoordelen. Misschien bleek uit de mutatieoverzichten niet welke bedragen er op de bankrekening stonden. Als dat wel het geval was, is niet duidelijk waarom de mutatieoverzichten niet voldoende informatie voor de gemeente bevatten om de aanvraag te beoordelen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3290

Permanente link

Archief